скоро

Техника

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-1118-C0001
„Създаване и развитие на студио, използващо иновативни технологии за оцветяване на предмети с неправилна форма”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress